„Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“.

/„Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“.

„Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“.

Verejné obstrávanie na obnovu ciest link: https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=444951&Zona=M

Predmet zákazky: „Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“.

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby „Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“, ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov:

  • SO 01 – Obnova miestnej komunikácie na p. č. 725,
  • SO 02 – Obnova miestnej komunikácie na p. č.743/4,
  • SO 02 – Obnova miestnej komunikácie na p. č. 730/4 a 730/9,
  • SO 04 – Obnova miestnej komunikácie na p. č. 328, 329/2 a 329/3,
  • SO 05 – Obnova miestnej komunikácie na p. č. 741 a 742,

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

Dňa 28.7.2022 cez informačný systém EVO bolo otváranie obálok. Z predložených 3 ponúk vyhrala ponuka č. 2: INTERBAU s.r.o.,  Brezovica 520, IČO:  44688 997.

  • Celková cena bez DPH:  89 270,41 €
  • DPH 20 % :                     17 854,08 € 
  • Celkom vrátane DPH:    107.124,49 €.

Finančné prostriedky na realizáciu stavby sú z vlastných zdrojov –  z rozpočtu obce.
Ukončenie prác: do 2 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska  

 

2022-09-26T15:51:56+02:00