Oznam – Zverejnenie zámeru

/Oznam – Zverejnenie zámeru

Oznam – Zverejnenie zámeru

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 257/2021, zo  dňa 17.09.2021

 Vyvesené: 18.09.2021

2021-09-18T18:47:43+02:00