Oznam – Zverejnenie zámeru

/Oznam – Zverejnenie zámeru

Oznam – Zverejnenie zámeru

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 149/2020, zo  dňa 16.07.2020

 Vyvesené: 21.07.2020

2020-07-21T11:06:33+02:00