Kam za športom2018-08-31T01:39:45+02:00

Detské ihrisko  – horný koniec

V obci Dubovica sa z vlastných zdrojov podarilo vybudovať detské ihrisko na hornom konci.  V rámci realizácie výstavby sa  upravil terén, spevnila sa plocha, uložila  zamková dlažba, osadili lavičky, hojdačka, kolotoč a detská zostava – šmýkačka, pieskovisko, lezecká stena,  hojdačka. Celý areál sa oplotil  a zasiala sa tráva.

obec-dubovica-prevadzkovy-poriadok-c48der

Bowlingová   dráha

V obci  v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská  republika 2007 – 2013  pre projekt  „Posúvame hranice spolupráce prihraničných polyfcentier MuĽuDu bola vybudovaná  „Bowlingová dráha s príslušenstvom“

Prevádzkové hodiny pre verejnosť :

Piatok   –     Nedeľa                            19.00 hod. – 21.00 hod.

Finančná náhrada za využitie                 3,00 €/ hod./1 dráha

Objednať dráhu si môžete  u p. Molčanovej  t.č.: 0917 586 615

Prevádzkové podmienky bowlingových dráh

 • Vstup na dráhy a hra na bowlingových dráhach je vždy na vlastnú zodpovednosť hráčov.Vstupom na dráhy sa hráči zaväzujú rešpektovať zásady bezpečnej hry.
 • Pred vstupom do priestoru rozbežišťa a sedenia sú hráči povinní prezuť sa do špeciálnej bowlingovej obuvi.
 • Hráči sú povinní rešpektovať pokyny obsluhujúcich personálu. V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s hrou, alebo činnosťou zariadenia sú povinní privolať obsluhu.
 • Počas hry sú hráči povinní dodržiavať zásady bezpečného pohybu a činnosti v priestore rozbežišta a sedenia.
 • Zásady bezpečnej hry pre hráčov:
  – Pred hodom opatrne vybrať guľu zo zásobníka gulí. Gule sa počas hry neustále vracajú, sú v pohybe a narážajú do seba. Je zakázané dotýkať sa aktívnych častí zásobníka gulí!
  – Guľu zachytiť v ruke tak, aby ju bolo možné bezpečne vypustiť. Hrozí, že v prípade, ak prsty pri hode uviaznu hráčom v guli, tak nastane nekontrolované odhodenie gule. Guľa potom môže ohroziť spoluhráčov, alebo spôsobiť škody na interiéri prevádzky.
  – Neohrozovať guľou okolitých hráčov.
  – Hod uskutočniť iba po signalizácií zelenej šípky a po tom, čo predchádzajúca guľa opustila priestor kolkov.
  – Pri rozbehu neprekračovať štartovaciu čiaru, hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia a spadnutia.
  – Guľu je potrebné pri hode na dráhu plynulo pokladať, bez nahadzovania z výšky.
  – Hráč po ukončení svojej série hodov musí uvoľniť rozbežište, aby v hre mohol bezpečne pokračovať nasledujúci hráč.
  – V prípade, ak hráči pri hre porušujú bezpečnostné zásady, tak obsluha takúto hru preruší. Ak hráči opakovane porušujú bezpečnostné zásady, tak obsluha hru ukončí. Hráči sú povinní uhradiť odohraný čas. Ak sa jedná o vopred predplatenú hru, tak nespotrebovaný kredit hráčom nebude vrátený.
 • Hráči mladší ako 15 rokov môžu hrať iba so súhlasom zodpovednej dospelej osoby.
 • Hráči mladší ako 10 rokov môžu hrať iba pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby.
 • Hráči majú zakázaný vstup do strojovne. Pri akýchkoľvek problémoch s mechanizmom stavania kolkov sú povinní privolať obsluhujúci personál.
 • Počas hry môže nastať situácia, že obsluha musí isť do strojovne (Napr. keď zariadenie nedokáže rozmotať popadané kolky a je potrebné ručné rozmotanie kolkov). V takom prípade sú hráči povinní na nevyhnutný čas prerušiť hru. V hre môžu pokračovať až po odstránení problému a zreteľnom pokyne obsluhy k ďalšej hre.
 • Po ukončení hry sa hráči prezujú a odovzdajú obuv na určené miesto. Obsluha ich po každom použití dezinfikuje antibakteriálnym sprayom.

Športová miestnosť

V budove Materskej školy Dubovica  sa nachádza športová miestnosť. Športová miestnosť slúži na zabezpečenie výuky povinnej telesnej výchovy, kultúrnych a spoločenských aktivít pre žiakov Základnej školy,  Materskej školy, stolnotenisového oddielu a pohybových aktivít občanov

Prevádzkové hodiny športovej miestnosti – cvičebne

Pondelok – Piatok

08.00 hod. – 13.00 hod. ZŠ a MŠ – príp. individuálna rezervácia

Streda, piatok

17.00 hod. – 21.00 hod.   stolnotenisový oddiel

Sobota

16.00 – 20.00 hod.   stolnotenisový oddiel

V prípade záujmu občanov je možnosť  individuálna rezervácia u starostu obce

 • Za využitie priestorov športovej miestnosti na zabezpečenie výuky povinnej telesnej výchovy pre žiakov Základnej školy zodpovedá riaditeľ školy, alebo ním poverené osoby, za využitie priestorov na aktivity detí materskej školy zodpovedá riaditeľka školy, alebo ňou poverené osoby,za tréningy, súťaže stolnotenisového oddielu zodpovedá predseda stolnotenisového oddielu a za využitie priestorov na pohybové cvičenie občanov zodpovedá určená osoba po dohode užívateľov.
 • Využitie športovej miestnosti svojím podpisom potvrdia zodpovedné osoby v knihe na to určenej.
 • Užívateľ športovej miestnosti je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce a okolitých nehnuteľností. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
 • Za škody vzniknuté nedodržaním týchto prevádzkových podmienok a všeobecných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.
 • Vodenie psov a iných zvierat do priestoru športovej miestnosti je zakázané.
 • V športovej miestnosti je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
 • V areáli športovej miestnosti je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.
 • Deti do 15 rokov musia byť v športovej miestnosti s dozorom rodiča, vyučujúceho alebo inej poverenej dospelej osoby.
 • Žiaci základnej školy, materskej školy vstupujú do športovej miestnosti v sprievode učiteľa, alebo školou poverenej zodpovednej osoby.
 • Vstup zo zmrzlinou, nápojmi či potravinami je do športovej miestnosti zakázaný.
 • Každý užívateľ športovej miestnosti je povinný v priestore a jej okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.
 • V objekte športovej miestnosti je zakázané správať sa hlučne a nespoločensky.
 • Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv a odev. Je povolený vstup iba v čistých prezuvkách s nefarbiacou podrážkou. Nesmú sa používať kopačky, topánky s podpätkom, zablatená a inak znečistená obuv.
 • Pri odchode z miestností zodpovedná osoba musí skontrolovať a vypnúť elektrické osvetlenie, uzatvoriť všetky vodovodné kohútiky v priestoroch.
 • Užívateľ je povinný dodržiavať pravidlá BOZP.

Viacúčelové ihrisko

V obci sa nachádza viacúčelové ihrisko, ktoré bolo slávnostne otvorené a odovzdané do prevádzky v roku 2008. Návštevníci sa musia riadiť záväzným PREVÁDZKOVÝM  PORIADKOM.

Otváracie hodiny:

UTOROK – PIATOK
14.00 17.00 žiaci ZŠ, deti a mládež  do 18 rokov
17.30 21.00 verejnosť v letnom období
17.30 20.00 verejnosť v zimnom období
SOBOTA
12.00 16.00 deti a mládež do 18 rokov
16.30 21.00 verejnosť v letnom období
16.30 20.00 verejnosť v zimnom období
NEDEĽA
14.00 16.00 deti a mládež do 18 rokov
16.30 21.00 verejnosť v letnom období
16.30 20.00 verejnosť v zimnom období
STREDA a ŠTVRTOK
Prevádzka na základe objednávky

Objednávky u p. Molčana 338

Futbalové ihrisko

Vynovené futbalové ihrisko bolo slávnostne otvorené v roku 2005. Tu sa konajú boje našich futbalistov v regionálnych súťažiach.

Domovská stránka futbalového klubu.

Aktuálne výsledky a rozpis zápasov nášho mužstva nájdete tu.

Rozpis zápasov pre dorast.

Rozpis zápasov pre žiakov.

Stolný tenis

Dnešný stolnotenisový klub funguje pod vedením jeho predsedu Štefana Molčana. Od roku 2001 hrajú v súťaži dve družstvá dospelých a vo svojej súťaži aj družstvo žiakov.

V súčastnosti je registrovaných 25 hráčov v kategórii dospelých, hrajúcich V. ligu V ročníku 2005/06 sa umiestnili hráči klubu v súťaži o najlepšieho tenistu okresu na prvom mieste. Družstvá trénujú na piatich stoloch v kultúrnom dome. Tréningom družstiev predchádzajú tréningy neregistrovanej mládeže, zúčastňuje sa ich okolo 30 detí.

Rozpis súťaže Základná časť.

Rozpis zápasov pre mužstvo Dubovica A.

Rozpis zápasov pre mužstvo Dubovica B.

Vyhodnotenie hokejového turnaja

Dňa 20.01.2013 sa uskutočnil „Hokejový turnaj 2013“ na multifunkčnom ihrisku, ktorý organizovala Športová komisia pri OÚ v Dubovici. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá. Po viac ako troj-hodinovom zápolení, ktoré sa neobišlo bez menších zranení a zopár zlomených hokejok, sa z víťazstva tešil na poslednú chvíľu zložený team „Zdenka Porembu“. Druhé miesto obsadilo družstvo hokejový team  „HAC“  z vyšného konca. Tretiu priečku obsadil mladý team  „HC NICOLAUS“. Konečnú štvrtú priečku obsadil „OLD BOYS TEAM – Dedkovia“ .  Po poslednom hvizde – prísneho rozhodcu, sa zúčastnené družstva  zhodli na tom, že o rok  sa stretnú znova.