Súčastnosť2018-08-31T01:39:47+02:00

ubovica leží v severozápadnej časti Šarišskej vrchoviny v doline dubovického potoka, pravého prítoku Torysy, 2 km južne od centra mesta Lipany. Nadmorská výška v strede obce je 420 m n. m. a v chotári 381 – 1028 m n. m. Zväčša odlesnený chotár na vyššej pahorkatine a rozčlenenej hornatine tvorí centrálnokarpatský flyš. Prevládajú hnedé lesné, miestami oglejené, menej hnedozemné a nivné karbonátové pôdy. Kataster obce má rozlohu 1680 ha. Katastrálne susedí s obcami Renčišov, Ďačov, Lipany a Rožkovany.
V súčasnosti rastie význam obce ako strediska cestovného ruchu vďaka neďalekej rekreačnej oblasti Dubovica – Žliabky s výbornými podmienkami pre chatárov a zimné športy. Rímskokatolícky kostol bol postavený v 13. storočí. Najvzácnejšou hnuteľnou vecou v kostole je gotický kalich. Obec spravuje Základnú školu s Materskou školou. Dejiskom kultúrnych akcií v dedine je spravidla kultúrny dom. Vedenie obce venuje dostatočnú pozornosť rozvoju športových aktivít. Obec je splynofikovaná, má vlastný vodovod a kanalizácia je napojená na čističku odpadových vôd. Rozvoj cestovného ruchu v obci sa prejavil aj zriadením stravovacích a ubytovacích zariadení.

Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Turistická ubytovňa
 • Knižnica
 • Futbalové ihrisko
 • Viacúčelové ihrisko
 • Bowlingová dráha
 • Detské ihrisko
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Materská škola
 • Základná škola
Podnikateľská činnosť

Firmy:

 • ALUMINIUM SYSTEM s r. o. – zámočníctvo, klampiarstvo,
  sklenárstvo, stavebníctvo…
 • TOPAS – Mária Timčová – predaj obuvi, koženej galantérie
  a pančuchového tovaru

Spolky:

 • Dobrovoľný hasičský zbor
 • Poľovnícke združenie žliabky
 • Červený kríž

Rozpracované projekty:

 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia
 • Výstavba chodníka  „Dubovica Lipany“
 • Oprava strechy ZŠ

Ukončené projekty:

 • Rekonštrukcia miestnych komunikácií – SAPARD
 • Výstavba viacúčelového ihriska
 • Rekonštrukcia Materskej školy – výmena okien, dverí, vodovodu
 • Spoluúčasť pri výstavbe zasnežovania vlekov a rekonštrukcií hotela Holcija
 • Výstavba futbalového ihriska (zavlažovanie, oplotenie, rekonštrukcia budovy FK)
 • Rozšírenie elektrickej siete a verejného osvetlenia
 • Rekonštrukcia viacúčelového domu
 • Revitalizácia centra a hmotnej infraštruktúry obce Dubovica
 • Dobudovanie kanalizačného zberača 2. etapa – Holcija
 • Dovybavenie viacúčelového domu – II. etapa

Plánované projekty:

 • Rekonštrukcia materskej školy