Výberové konanie

/Výberové konanie

Výberové konanie

OZNAM

Obec Dubovica, Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy , Dubovica 48, 082 71 Lipany  

 Podmienky výberového konania na stiahnutie…. 

2018-08-06T21:46:31+02:00