Materiál na pripomienkovanie OZ

/Materiál na pripomienkovanie OZ

Materiál na pripomienkovanie OZ

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 30.07.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu:

Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71

elektronicky zaslaním emailu na:         ocudubovica@stonline.sk

ústne do zápisnice na sekretariáte  obecného úradu

VZN  č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dubovica

Dôvodová správa 

Zverejnené: 17.07.2019

2019-07-26T10:52:09+02:00