Vybudovanie inžinierskej siete v rekreačnej oblasti – rozšírenie vodovodu

/Vybudovanie inžinierskej siete v rekreačnej oblasti – rozšírenie vodovodu

Vybudovanie inžinierskej siete v rekreačnej oblasti – rozšírenie vodovodu

Názov projektu: Vybudovanie inžinierskej siete v rekračnej oblasti Dubovica 

 Číslo zmluvy :                        582/2019
Prioritná oblasť E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova kultúrneho dedičstva
Opatrenie E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný ruch a zamestnanosť
Podopatrenie/Aktivita E.1.1. Výstavba voľnočasových oddychových a rekreačných zón

Názov projektu Rozšírenie vodovodu z obce do rekreačnej oblasti napojením na rozvodnú vodovodnú sieť
Účel poskytnutia regionálneho príspevku Zvýšenie atraktívnosti a návštevnosti rekreačnej oblasti Dubovica
Miesto realizácie Dubovica

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2019 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie v roku 2019  113.160,00 €  na časť  realizácie projektu

Celkové vysúťažené  finančné prostriedky boli v hodnote :    137.049,35 € 

z toho dotácia:   113.160,00 €

z rozpočtu obce      23.889,35 €

Úspešný uchádzač  verejného obstarávania  a zhotoviteľ  diela:

 

Obchodné meno:            EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo:                                 Ovocinárska,48 083 01  Sabinov
IČO:                                   36449717
IČ DPH:                             SK2020004646
DIČ:                                    2020004646
Zastúpenie:                         Ing. Anton Bujňák

Predpokladané celkové náklady: 520 560,00

I.etapu realizuje  VVS, a.s. Košice  z vlastných zdrojov.  Táto etapa zahŕňa výstavbu ATS pri požiarnej zbrojnici čím sa zlepší tlak vody  pre rodinné domy na hornom konci obce  a prepojenia vodovodu do rekreačnej oblasti na hornom konci obce.  

III. etapa  projektu je  v štádiu riešenia  získania finančných zdrojov

Regionálny príspevok bol použitý na úhradu výdavkov spojených s výstavbou vodovodnej prípojky pre rozvoj turizmu v obci Dubovica, Aktivita E.1.1. Výstavba voľnočasových oddychových a rekreačných zón. Obec Dubovica má vybudovaný vodovod, ktorý je napojený na verejný vodovod VVS, a.s. Košice. Technické riešenie výstavby vodovodnej prípojky pozostáva z rozdelenia spotrebiska v  zastavanom území obce  na dve tlakové pásma, z výstavby 3 vetiev prepojovacieho potrubia v  dĺžke 115 m a výstavby ATS pre 2. tlakové pásmo. Pozostáva z výstavby tlakového pásma pre rekreačnú oblasť, dodávky pitnej  vody  výstavbou štyroch vetiev spojovacieho potrubia v dĺžke 2505 m a výstavby ATS pre 3. tlakové pásmo a z výstavby vodovodného potrubia pozdĺž komunikácie tak, aby bolo možné napojenie jednotlivých obytných objektov rekreačnej oblasti.

Z regionálneho príspevku bolo uhradené položenie vodovodného potrubia od  z horného konca obce Dubovica pozdĺž komunikácie  do rekreačnej oblasti a výstavba  jednej automatickej tlakovej  staníc (ATS).

* Stavebné práce na zákazke  boli realizované od 05.08.2020  do 15.10.2020.

V rámci  preplatenia nákladov z regionálneho príspevku boli vykonané tieto stavebné práce:

– uloženie prepojovacieho tlakového plastového potrubia od konca obce Dubovica pozdĺž komunikácie k  jednotlivým rekreačným objektom, , ktoré sa napája na existujúce potrubie HDPE DN/ID 110 PN110 o dĺžke 689,5 m, za mostom je zabudovaná automatická odvzdušňovacia súprava, potrubie je ukončené záslepkou a hydrantom s uzáverom,

– výstavba  autom. tlakových staníc (ATS2), podzemný objekt o rozmere 4,8×3,9  s prívodom vodovodného potrubia  a napojenia na NN sieť.

Celkovo bolo realizovaných  689,5 m nového vodovodného potrubia, 246,5 m  elektrickej NN prípojky a 31,0 m odpadového potrubia z ATS2  čerpacej stanice .

– výkopové a dokončovacie práce (vegetačné úpravy, úpravy plôch dočasného záberu). 

– technické vybavenie, certifikáty a skúšky potrebné k odovzdaniu stavby a  zabezpečila  firma, ktorá  realizovať stavbu.

Foto z realizácie I.etapy

2021-01-13T15:49:36+02:00