Výmena kúrenia v ZŠ

/Výmena kúrenia v ZŠ

Výmena kúrenia v ZŠ

Názov projektu:        Základná škola Dubovica – výmena kúrenia         

                                                Výmena technológie vykurovania ZŠ Dubovica. Zvýšenie komfortu vyučovacieho procesu

Číslo zmluvy :                            236/2020

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2019 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie v roku 2020  37.500,00 €.

Realizáciou daného projektu sa prispelo k efektívnemu zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy v Dubovici , došlo k úspore energií –  plynu a  prispelo k zlepšeniu životného prostredia. Zároveň sa zvýšila bezpečnosť a zdravie žiakov a zamestnancov školy, nakoľko nedochádza k priamemu spaľovaniu  plynu a otvoreného ohňa priamo v triedach, ako to bolo počas  vykurovania plynovými gamatkami.  Realizácia projektu  zvýšila  komfort vyučovacieho procesu.

Termín realizácie projektu:     júl – október 2020

Celkové vysúťažené  finančné prostriedky boli v hodnote :    37667,35 € 

z toho dotácia:   37500,00 €

z rozpočtu obce      167,35 €

Úspešný uchádzač  verejného obstarávania  a zhotoviteľ  diela:

Obchodné meno:                   ENERTOP s.r.o.,
Sídlo:                                     Dubovica 422, 082 71 Lipany
IČO:                                      50238949
IČ DPH:                                SK2120258261
DIČ:                                      2120258261
Zastúpenie:                           Miloš Semančík

2020-11-23T14:34:56+02:00