Rekonštrukcia MK v obci Dubovica  

/ Rekonštrukcia MK v obci Dubovica  

 Rekonštrukcia MK v obci Dubovica  

Číslo zmluvy :                            4909.9071046FNO

Názov projektu:                         Rekonštrukcia MK v obci Dubovica  

Obec z vlastných zdrojv v roku 2019  zreaalizovala rekonštrukciu  miesktnych komunikácií  v obci Dubovica.

Vykonali sa tieto práce:
SO 01 Obnova miestnej komunikácie  na p.č. 731 – existujúca cesta sa rozšíri na 5m so zelenými pásmi po stranách. Po oboch stranách cesty sa osadia obrubníky a v mieste napájania existujúcej cesty na cestu III triedy sa úpravy sklon cesty.
SO 02 Obnova miestnej komunikácie  na p.č. 732 – existujúca cesta sa rozšíri na 7m so zelenými pásmi po stranách. Po oboch stranách cesty sa osadia obrubníky, ktoré tvoria hranicu medzi asfaltom a zeleným pásom.
SO 03 Obnova dažďovej kanalizácie   na p.č. 731 a 732 – obnova dažďovej kanalizácie bude pozostávať z novu obnovenia funkcie kanalizácie pomocou krtkovania, v prípade potreby výmeny  poškodeného potrubia  za nové plastovéDN 250 a vybudovaním nových vpustov na odvádzanie dažďovej vody z existujúcej cesty.
SO 04 Obnova miestnej komunikácie  na p.č. 730/4 a 730/2 – existujúca cesta sa rozšíri na 5m so zelenými pásmi po stranách. Po oboch stranách cesty sa osadia obrubníky, ktoré tvoria hranicu medzi asfaltom a zeleným pásom. Pred mostom dôjde k frézovaniu časti vozovky pre výškové usporiadanie a napojenie novej asfaltovej vrstvy k mostu a existujúcej komunikácie.
SO 05 Obnova mostíka cez suchý kanál na p. č. 643/103 – nosnú časť  mostíka tvoria cestné betónové skruže s vnútorným priemerom 1000 mm o celkovej dĺžke 20 m uložené na podklade z hutneného makadamu a následný obsyp z makadamu a sute  zhutňovaný po vrstvách.
SO 06 Obnova regulácie  cez suchý kanál na p. č. 643/103 – po obnove mostíka je nevyhnutné  obnoviť aj reguláciu suchého kanála, ktorá zároveň splní  aj funkciu oporného múra pre rozšírenie cesty. Obnova pozostáva z dvoch častí, kde na jednej strane vznikne kalová nádrž s dopojením už existujúceho mostíka  do kalovej nádrže, čím sa zabráni  zanášanie potrubia, na vrchnej strane  bude osadená mreža proti prepadu  do kalovej nádrži s otvorom pre čistenie a údržbu. Oporný múr bude mať výbežky smerom do cesty.
SO 07 Obnova miestnej komunikácie  na p.č. 643/103, 643/102,643/119 a 643/120 – existujúca cesta sa rozšíri na 5m . Po oboch stranách cesty sa osadia obrubníky.  K frézovaniu cesty dôjde z dôvodu výškového usporiadania a napojenia novej asfaltovej vrstvy, upravia sa výškové usporiadania kanalizačných poklopov a šúpatiek na vodu.

Termín realizácie projektu:   september –  október  2019

Celkové vysúťažené  finančné prostriedky boli v hodnote : 190  505,23  € 

Úspešný uchádzač  verejného obstarávania  a zhotoviteľ  diela:
EUROVIA SK, a.s.
Sídlo: Osloboditeľov 66, Košice
IČO: 31651518
DIČ: 2020490274

Práce,  ktoré boli vkykonané nad rámec projektu pri rekonštrukcií miestných konmunikácií počas roka 2019 vykonala firma INTERBAU, s.r.o. , Brezovica 520, IČO: 44688997 v čiqastke 12.594,68 €   z vlastných finančných zdrojov.

2020-01-30T15:25:32+02:00