Školy2018-08-31T01:39:47+02:00

Základná škola 1-4

Kedy bola v našej obci zriadená škola, na to sa presne odpoveď nedá, ale s určitosťou vieme, že história školy siaha až do 16. storočia nepretržite sa píše dodnes. Dekrét z roku 1814 o budove školy zaznamenáva, že škola bola postavená v roku 1666 Dobajovcami na ich pozemku a pravdepodobne pretrvala až do začiatku 20.storočia. Z ďalších záznamov sa dozvedáme, že škola v roku 1814 mala 104 detí vo veku od 6 do 12 rokov.

Výstavba novej školy bola veľmi žiaduca, pretože od roku 1956 do roku 1959 sa vyučovalo už na tri smeny. Za pomoci rodičov i žiakov bola v školskom roku 1965/66 upravená stará budova, ktorej priestory nepostačovali a tak sa vyučovalo aj  v kaštieli, aj v budove bývalého MNV. V školskom roku 1967/68 bola zriadená učebňa za kinosálou, nie v kaštieli. V týchto priestoroch sa vyučovalo na smeny až do postavenia novej základnej školy.

S prístavbou novej budovy ZŠ sa začalo v novembri 1986. Pri príležitosti 44. výročia SNP bola 26.8.1988 slávnostne odovzdaná do užívania štvortriedna základná škola. Škola bola vykurovaná elektrickými akumulačnými pecami. V školskom roku 2000/2001 bola uskutočnená plynofikácia budovy a napojenie na obecný vodovod a kanalizáciu.

dsc_0195

V školskom roku 2003/2004 v rámci celoštátneho projektu INFOVEK sme získali 6 počítačov a pripojenie na internet, preto sme rekonštrukciou kabinetu zriadili počítačovú miestnosť. Ďalšie dva počítače boli zakúpené z prostriedkov školy.

Kontakt
082 71, Dubovica 374
tel.: 051 4572021
Riaditeľ: Mgr. Michal Hromjak
e-mail: zsdubovica@zsdubovica.edu
www: http://zsdubovica.edupage.org/

Materská škola

Slávnostné otvorenie materskej školy bolo 26.1.1980. Pri materskej škole je školská jedáleň, v ktorej sa stravujú aj zamestnanci a žiaci ZŠ, zamestnanci OcÚ a dôchodcovia. Pôvodne to bola trojtriedna MŠ, dnes je dvojtriedna z dôvodu zníženia počtu zapísaných detí, ale aj poklesu narodených detí v obci.

zs

Výchovno-vzdelávaciu činnosť na zariadení vykonávajú 3 učiteľky, vrátane riaditeľky. Na škole pracujú aj 4 prevádzkoví zamestnanci: vedúca ŠJ, kuchárka, pomocná sila v ŠJ a upratovačka.

Okrem plnenia „Programu výchovy a vzdelávania detí v materskej školy“ a úloh pedagogickí zamestnanci s deťmi aj ďalšie aktivity:

  • Projekty „Zdravý úsmev“ a „Adamko zdravo-hravo“
  • Stála výstavka výtvarných prác detí v predajni COOP Jednota v obci
  • Zasielanie výtvarných prác do detských časopisov, súťaží a prehliadok
  • Vydávanie školského časopisu pre deti a rodičov „Žaludko“ – 4 x ročne
  • Školské slávnosti: Úcta starším, Mikuláš, vianoce, Karneval, Deň matiek, Deň detí, Deň otcov, rozlúčka s budúcimi školákmi
  • Účinkovanie detí v kultúrnych programoch na slávnostiach v kultúrnom dome
  • A mnoho iných
Kontakt
082 71, Dubovica 48
tel.: 0915914079
Riaditeľ: Anna Černická
e-mail: msdubovica@lonler.sk