Zmena užívania stavby bývalé MNV na polyfunkčný objekt, Dubovica súpisné číslo 341

/Zmena užívania stavby bývalé MNV na polyfunkčný objekt, Dubovica súpisné číslo 341

Zmena užívania stavby bývalé MNV na polyfunkčný objekt, Dubovica súpisné číslo 341

V týchto dňoch prebieha verejné obbstarávanie

link:  https://iszu.uvo.gov.sk/oznamenia/odoslane

Predmetom zákazky je stavebná úprava bývalého MNV na polyfunkčný objekt. Budova bude plniť funkciu polyfunkcie, kde na 1NP bude vytvorený priestor pre obchodnú prevádzku, miestnosť pre stretávanie občanov obce a zázemie bytov. Na 2.NP sa budú nachádzať priestory bytov.
Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou pre stavbu: Zmena užívania stavby bývalé MNV na polyfunkčný objekt, Dubovica súpisné číslo 341

Verejné obstarávanie nie je ukončené 

Stavebné objekty a prevádzkové súbory:
SO 01 Polyfunkčná budova, bývalé MNV Dubovica
1 ASR
SO 09 Protipovodňové opatrenia
1 Plynová prípojka
2 Odberné plynové zariadenie
3 Vodovodná prípojka
4 Kanalizačná prípojka
5 Zdravotechnika
5.1 Rozvody vody, kanalizácie v základoch
6 Vykurovanie
6.1 Kotolňa obchodná prevádzka
6.2 Kotolňa komunitná miestnosť a byty
7 VZT
8 Elektroinštalácia
8.1 Priestor obchodnej prevádzky
8.2 Miestnosť pre stretávanie občanov obce
8.3 Priestor bytov 2.NP pre bytovú jednotku A
8.4 Priestor bytov 2.NP pre bytovú jednotku B
8.5 Priestor bytov 2.NP pre bytovú jednotku C
8.6 Spoločné priestory
9 Bleskozvod
10 Elektrická prípojka

2022-09-26T16:24:32+02:00