Monthly Archives: august 2022

//august

Oznam – Zverejnenie zámeru

2022-08-30T15:08:14+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 331/2022, zo  dňa 29.08.2022 Zámer  odpredaja podielu   Vyvesené: 30.08.2022

Oznam – Zverejnenie zámeru2022-08-30T15:08:14+02:00

Verjná vyhláška

2022-08-26T16:39:54+02:00

Spoločnosť M&T-WOOD s.r.o., Horárska 28, 080 01 Prešov požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 prerusenie konania  Zverejnené:  26.08.2022

Verjná vyhláška2022-08-26T16:39:54+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2022-08-22T16:14:19+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 21.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  29.08.2022  o 17.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2022-08-22T16:14:19+02:00

Zmena užívania stavby bývalé MNV na polyfunkčný objekt, Dubovica súpisné číslo 341

2022-09-26T16:24:32+02:00

V týchto dňoch prebieha verejné obbstarávanie link:  https://iszu.uvo.gov.sk/oznamenia/odoslane Predmetom zákazky je stavebná úprava bývalého MNV na polyfunkčný objekt. Budova bude plniť funkciu polyfunkcie, kde na 1NP bude vytvorený priestor pre obchodnú prevádzku, miestnosť pre stretávanie občanov obce a zázemie bytov. Na 2.NP sa budú nachádzať priestory bytov.Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou pre stavbu: [...]

Zmena užívania stavby bývalé MNV na polyfunkčný objekt, Dubovica súpisné číslo 3412022-09-26T16:24:32+02:00