Dubovica sklad športového náradia a tribúna

/Dubovica sklad športového náradia a tribúna

Dubovica sklad športového náradia a tribúna

Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2021
bola obci Dubovica schválna výška dotácie v rámci 
„Výzva pre región“ Prešovského samosprávneho krajana

Program:             Výstavba športovísk
Podprogram: 3.       Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 
Druh výdavku:        kapitálové

Názov podporovanej činnosti:  Dubovica sklad športového náradia a                                    tribúna
Výška dotácie:       20.000,00 eur  
Čislo zmluvy:        č. 1643/2021/OPR o poskytnutí dotácie 

a  účelovej dotácie 

Číslo zmluvy:        1788/2021/OPR o poskytnutí dotácie
Výška dotácie:       5.658,00 eur  
Termín realizácie podporovanej činnosti: 1.4.2021 - 30.11.2021
Práce  vykoná:     MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský 
 Mikuláš, 52579425

Obec má 3 futbalové družstvá – družstvo dospelých, dorastu a žiakov, ktoré sa aktívne zapájajú a reprezentujú obec a región na oblastných súťažiach a iných športových akciách poriadaných oblastným futbalovým zväzom. Obec chce z dôvodu zlepšenia podmienok údržby hracej plochy a celého športového areálu realizovať výstavbu skladu náradia, na ktorom bude umiestnená tribúnova par. č. 699/1 v k.u. Dubovica, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce. Vybudovaním skladu náradia a  tribuny sa zlepšia  podmienky na plnohodnotné a bezpečné využívanie ihriska v obci a vytvoria sa modernejšie podmienky pre športové aktivity počas celého roka pre všetky vekové kategórie. Projekt je určený všetkým vekovým kategóriám – ľuďom, ktorí majú pozitívny vzťah k športu. Návštevníci futbalových zápasov v plnej miere za nepriaznivého počasia ocenia hlavne priestory tribúny. Realizáciou tohto projektu sa prispeje k modernizácií športovej infraštruktúry využívanú pre účely amatérskeho športu , podporí sa činnosť mládeže v oblasti športu a zlepší sa kvalita reprezentácie športovcov v rámci celého PSK na oficiálnych podujatiach. Obec sa snaží v rámci svojich možnosti vytvárať vhodnejšie podmienky pre zmyslu plné trávenie voľného času obyvateľov zamerané hlavne na športové aktivity, podporovať rozvoj talentov detí a mládeže obce, vytvárať im vhodnejšie podmienky pre súťaže, zdravého rozvoja osobnosti, socializácie, zlepšenie fyzickej a psychickej zdatnosti.

2021-12-16T17:02:37+02:00