Dubovica sklad športového náradia a tribúna

/Dubovica sklad športového náradia a tribúna

Dubovica sklad športového náradia a tribúna

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2021 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie v rámci „Výzva pre región“  Prešovského samosprávneho krajana

Program:                  Výstavba športovísk
Podprogram: 3.       Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK –
Druh výdavku:        kapitálové

Názov podporovanej činnosti:  Dubovica sklad športového náradia a                                                                   tribúna
Výška dotácie:                              20 000,- eur (dvadsaťtisíc eur)
Termín realizácie podporovanej činnosti: 1.4.2021 – 30.11.2021

Čislo zmluvy:            č. 1643/2021/OPR o poskytnutí dotácie 

Práce  vykoná:     MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský                       Mikuláš, 52579425

Obec má 3 futbalové družstvá – družstvo dospelých, dorastu a žiakov, ktoré sa aktívne zapájajú a reprezentujú obec a región na oblastných súťažiach a iných športových akciách poriadaných oblastným futbalovým zväzom. Obec chce z dôvodu zlepšenia podmienok údržby hracej plochy a celého športového areálu realizovať výstavbu skladu náradia, na ktorom bude umiestnená tribúnova par. č. 699/1 v k.u. Dubovica, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce. Vybudovaním skladu náradia a  tribuny sa zlepšia  podmienky na plnohodnotné a bezpečné využívanie ihriska v obci a vytvorili sa modernejšie podmienky pre športové aktivity počas celého roka pre všetky vekové kategórie. Projekt je určený všetkým vekovým kategóriám – ľuďom, ktorí majú pozitívny vzťah k športu. Návštevníci futbalových zápasov v plnej miere za nepriaznivého počasia ocenia hlavne priestory tribúny. Realizáciou tohto projektu sa prispeje k modernizácií športovej infraštruktúry využívanú pre účely amatérskeho športu , podporí sa činnosť mládeže v oblasti športu a zlepší sa kvalita reprezentácie športovcov v rámci celého PSK na oficiálnych podujatiach. Obec sa snaží v rámci svojich možnosti vytvárať vhodnejšie podmienky pre zmyslu plné trávenie voľného času obyvateľov zamerané hlavne na športové aktivity, podporovať rozvoj talentov detí a mládeže obce, vytvárať im vhodnejšie podmienky pre súťaže, zdravého rozvoja osobnosti, socializácie, zlepšenie fyzickej a psychickej zdatnosti.

2021-08-25T07:15:00+02:00