Materiály na prerokovanie v OZ

/Materiály na prerokovanie v OZ

Materiály na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 07.12.2020 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu:

Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71

elektronicky zaslaním emailu na:       info@obecdubovica.sk

ústne do zápisnice na sekretariáte  obecného úradu

Návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach na rok 2021

Návrh VZN č. 3/2020 o popltku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Návrh VZN č. 4/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2018 – Dodatok č. 1

Návrh VZN č. 5/2020 o podmienkách poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Dubovica 

Návrh VZN č. 6/2020 o poplatkoch za služby  a práce vykonávané obcou Dubovica

Návrh VZN č. 7/20120 o určení výšky fin. prostriedkov na finacovanie orig. kompetencií na úseku školstva

Návrh – rekapitulácia rozpočtu na rok 2020

Príjmy MŠ-2021

Príjmy ZŠ -2021

Príjmy OcU- 2021

Výdavky MŠ -2021

Výdavky ZŠ – 2021

Výdavky OcU-2021

Oznam o pedĺžení nájmu

Zverjnené dňa:   25.11.2020

2020-12-11T15:25:07+02:00