Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce

/Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce

Legenda, zoznam VPS

Náložka č.1 Širšie vzťahy

Náložka č.2 Kompl.urb.návrh riešeného územia

Náložka č.3 Kompl.urb.návrh zastavaného územia

Náložka č.3a Kompl.urb.návrh zast. územia-rekr.oblasť

Náložka č.4 Návrh dopravy

Náložka č.4a Návrh dopravy-rekreáčná oblasť

Náložka č.5 Návrh vodného hospodárstva

Náložka č.5a,6a

Návrh vodn. hosp. a energetiky – rekreačná o

Náložka č.6 Návrh energetiky

Návrh VZN 2022

Oznámenie SEA_Dubovica ZaD 1

Príloha VZN č.2 –

Náložka č.8 Schéma záväzných častí. verejn

Príloha VZN č.2 – V.č.8 Schéma záväzných častí, verejnoprosp

Sprievodná správa

V. č.1 Širšie vzťahy + náložka č.1

V. č.5a,6a Návrh vodn. hosp. a energetiky+náložka 5a,6a – re

V.č.2 Kompl.urb.návrh riešeného územia+náložka č.2

V.č.3 Kompl.urb.návrh zastavaného územia+náložka č.3

V.č.3a Kompl.urb.návrh zast. územia-rekr.oblasť+náložka č.3a

V.č.4 Návrh dopravy+náložka č.4

V.č.4a Návrh dopravy-rekreáčná oblasť+náložka č.4a

V.č.5 Návrh vodného hospodárstva+náložka č.5

V.č.6 Návrh energetiky+náložka č.6

 Vyvesené: 22.07.2022

Oznámenie verejnosti UPN

 Vyvesené: 22.07.2022

Oznámenie o strategickom dokumente…. 

Zverejnené: 29.07.2022

2022-07-29T14:41:19+02:00