Zmluvy za rok 2021

/Zmluvy za rok 2021

Zmluvy za rok 2021

Názov zmluvy :  Uzavrel:a Obec Dubovica Popis:  Dátum uzavretia:  Dátum zverejnenia:


Názov zmluvy: Kúpna zmluva Uzavrel: Rastislav Cifra,  Dubovica 339 a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  CKN č. 730/7   Dátum uzavretia: 21.12.2021  Dátum zverejnenia: 27.12.2021


Názov zmluvy: Kúpna zmluva Uzavrel: Helena Havrilová,  Čordáková 1217/34, Košice  a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  CKN č. 699/22   Dátum uzavretia: 27.12.2021  Dátum zverejnenia: 27.12.2021


Názov zmluvy : Kúpna zmluva Uzavrel: Ing. Edita Hurajtová, Zuzana Pribulová, Ing. Mária Havrilová   a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  CKN č. 730/2   Dátum uzavretia: 22.12.2021  Dátum zverejnenia: 22.12.2021


Názov zmluvy : Kúpna zmluva Uzavrel: Jozef Miženko , Júlia Miženková, Šindliar 112  a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  CKN č. 730/2   Dátum uzavretia: 16.12.2021  Dátum zverejnenia: 20.12.2021


Názov zmluvy: Kúpna zmluva Uzavrel: Peter Ceperko,  Dubovica 300 a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  CKN č. 699/22   Dátum uzavretia: 15.12.2021  Dátum zverejnenia: 20.12.2021


Názov zmluvy : Kúpna zmluva Uzavrel: Bc.Peter Šejirman, Gabriela Šejirmanová Dubovica 299 a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  CKN č. 699/25   Dátum uzavretia: 13.12.2021  Dátum zverejnenia: 20.12.2021


Názov zmluvy : Kúpna zmluva Uzavrel: Jozef Karabinoš, Dubovica 301 a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  CKN č. 699/20   Dátum uzavretia: 10.12.2021  Dátum zverejnenia: 20.12.2021


Názov zmluvy : Kúpna zmluva Uzavrel: Milan Semančík, Anna Semančíková, Dubovica 298 a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  CKN č. 730/6   Dátum uzavretia: 10.12.2021  Dátum zverejnenia: 20.12.2021


Názov zmluvy : Kúpna zmluva Uzavrel: Jozef Červeňák , Mária Červeňáková , Dubovica 298 a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  CKN č. 699/23   Dátum uzavretia: 10.12.2021  Dátum zverejnenia: 20.12.2021


Názov zmluvy : Kúpna zmluva Uzavrel: Andrej Molčan, Mária Molčanová, Dubovica 311 a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  CKN č. 699/15   Dátum uzavretia: 10.12.2021  Dátum zverejnenia: 20.12.2021


Názov zmluvy : Kúpna zmluva  Uzavrel: Ing. Miroslav Tomčík, Jozefa Tomčíková,  Dubovica 297 a Obec Dubovica Popis:  prevod pzemku  CKN č. 699/24   Dátum uzavretia: 09.12.2021  Dátum zverejnenia: 17.12.2021


Názov zmluvy :  Dohoda č. 21/37/010/183 Uzavrel: ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87, IČO: 30794536 a Obec Dubovica  Popis: Vykonávanie menších obecných služieb  z dôvodu § 10 pmoci v hmotnej núdzi Dátum uzavretia: 30.11.2021  Dátum zverejnenia: 02.12.2021


Názov zmluvy :  Dohoda č. 21/37/012/183 Uzavrel: ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87, IČO: 30794536 a Obec Dubovica  Popis: Vykonávanie menších obecných služieb  z dôvodu § 12 pmoci v hmotnej núdzi Dátum uzavretia: 30.11.2021  Dátum zverejnenia: 02.12.2021


Názov zmluvy : Dodatok k  Zmluva o prevode obchodného  podielu Uzavrel: Belfort Invest, sr.o, Werferova 3782/6, Košice IČO: 50743279  a Obec Dubovica Popis: Prevod obchédného podielu v rozsahu 25%  tj. 3320,00 €  Dátum uzavretia: 30.11.2021 Dátum zverejnenia: 4.11.2021


Názov zmluvy :  Zmluva o prevode obchodného  podielu Uzavrel: Belfort Invest, sr.o, Werferova 3782/6, Košice IČO: 50743279  a Obec Dubovica Popis: Prevod obchédného podielu v rozsahu 25%  tj. 3320,00 €  Dátum uzavretia: 28.11.2021 Dátum zverejnenia: 4.11.2021


Názov zmluvy : Zmluva o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi Uzavrel:  Mesto Lipany,Krivianska 1, 082 71 Lipany,Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta, IČO: 00327379  a Obec Dubovica Popis: Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o spolupráci v oblasti plnenia úloh dobrovoľného hasičského zboru obce v zmysle ustanovení § 33 v súlade s ust. § 57 a násl. Zákona o ochrane pred požiarmi v spojení s Vyhláškou o hasičských jednotkách na zabezpečenie ochrany života, zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, a to plnením úloh a povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi na území obce Dubovica.  Dátum  uzavretia: 2.11.2021 Dátum zverejnenia: 3.11.2021


Názov zmluvy : Zmluva o prevode výpočtovej techniky  Uzavrel: DEUS Námestie Mateja Korvína 1, 811 07  Bratislkava, IČO: 45736 359  a Obec Dubovica Popis: Prevod vlastníckého práva k výpočtovej technike zapožičanej pri pripájaní do IS DCOM Dátum uzavretia:  2.11.2021 Dátum  zverejnenia: 2.11.2021


Názov zmluvy : Zmluva č. 1788/2021/OPR o poskytnutí dotácie Uzavrel: PSK, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov IČO: 37870475 a Obec DubovicaPopis: Poskytnutie dotácie  – Dubovica sklad športového náradia a tribúna Dátum uzavretia: 21.10.2021 Dátum zverejnenia: 27.10.2021


Názov zmluvy : Zmluva o dielo  č. DU-169/2021-001-OCU Uzavrel: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja,
Jesenná 14, 080 05 Prešov,IČO: 37 936 859 a Obec Dubovica Popis: dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky – diela: „Obnova živičného povrchu miestnej účelovej komunikácie v obci Dubovica“,  Dátum uzavretia: 14.10.2021  Dátum zverejnenia: 14.10.2021


Názov zmluvy : Kúpna zmluva Pozemok pod čerpacou stanicou v rámci stavby: „Obec Dubovica- rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť“ č. 366/77/2021/ÚPUzavrel: VsVS. a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460  a Obec Dubovica Popis: Účelom tejto zmluvy je prevod vlastníckych práv k predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho z dôvodu, že na predmete kúpy je postavená čerpacia stanica – automatická tlaková stanica č. 1 ako stavba zriadená vo verejnom záujme Dátum uzavretia:  1.10.2021 Dátum zverejnenia: 11.10.2021


Názov zmluvy : ZMLUVA o nájme nebytových priestorov  Uzavrel: Peter Roba,Dubovica 237,IČO: 17152542 a Obec Dubovica Popis: odplatné prenechanie nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti budova so súp. č. 341 nachádzajúcej sa v k. ú. Dubovica, obec Dubovica, okres Sabinov, zapísanej na LV č. 807, , do nájmu   Dátum uzavretia: 27.9.2021  Dátum zverejnenia: 28.9.2021


Názov zmluvy : Zmluva o dielo č. 150/2021  Uzavrel: MK Sportstav s.r.o., Agátová 498/5, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 52579425 a Obec Dubovica Popis: stavebné práce   „Dubovica sklad športového náradia a tribúna“   Dátum uzavretia: 26.8.2021 Dátum zverejnenia: 26.8.2021


Názov zmluvy : Zmluva č. 1109/2021/OPR Uzavrel: PSK, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov IČO: 37870475 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie  – Dovybavenie detských ihrísk  Dátum uzavretia:2.7.2021 Dátum zverejnenia: 12.7.2021


Názov zmluvy : Zmluva č. 1643/2021/OPR o poskytnutí dotácie Uzavrel: PSK, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov IČO: 37870475 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie  – Dubovica sklad športového náradia a tribúna  Dátum uzavretia: 12.7.2021 Dátum zverejnenia: 12.7.2021


Názov zmluvy :  Zmluva o zriadení vecného bremena Uzavrel: VsVS. a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460  a Obec Dubovica Popis: zriadenie vecného bremena  v prospech Oprávneného z dôvodu, že cez nehnuteľnosti uvedené v čl. I. Zmluvy  prechádza vodovodné potrubie vybudované v rámci stavby „Obec Dubovica-vodovod, rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť Dátum uzavretia:  23.6.2021 Dátum zverejnenia: 08.07.2021


Názov zmluvy :  Dohoda č.21/37/054/165   Uzavrel: ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie finančnéh príspevku na podporu vytvárania pracovných miest  pre UoZ  Dátum uzavretia: 28.06.2021 Dátum zverejnenia: 29.06.202


Názov zmluvy : Dohoda č. 21/37/054/153  Uzavrel: ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie finančnéh príspevku na podporu vytvárania pracovných miest  pre UoZ  Dátum uzavretia: 28.06.2021 Dátum zverejnenia: 29.06.2021


Názov zmluvy : Dodatok č. 1  Uzavrel:  MG PZS s.r.o. , Kukučínová 7587, Trenčín, IČO: 36 297 143,  a Obec Dubovica Popis: SKONTO zľava Dátum uzavretia:  2.6.2021  Dátum zverejnenia: 2.6.2021


Názov zmluvy : Dohoda č. 21/37/010/4  Uzavrel: ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis:  Vykonávanie menších obecných služieb  z dôvodu § 10 pmoci v hmotnej núdzi  Dátum uzavretia: 14.5.2021 Dátum zverejnenia: 18.5.2021


Názov zmluvy : Zmluva o zbere,preprave a zhodnotení stavebnéh odpadu  Uzavrel:  CBR s.r.o., Hollého 29, 083 01 Sabinov , IČO: 45562776 a Obec Dubovica Popis:  poskatovanie služieb  spojených so zberom stavebnéh odpadu  Dátum uzavretia: 30.04.2021 Dátum zverejnenia: 11.05.2021


Názov zmluvy :  Dodatok č. 4  Uzavrel:  MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava IČO: 42181810 vz. SIEA, Bajkalská 27, Bratislava,00002801 a Obec Dubovica Popis: Zmena hodnot merateľných ukazovateľov  Dátum uzavretia: 3.3.2021 Dátum zverejnenia: 3.3.2021


Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní služby  internet  a Dodatok k zmluve  Uzavrel: T Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 a Obec Dubovica Popis:  Poskytnutie služieb internet a pevná linka  Dátum uzavretia: 19.2.2021 Dátum zverejnenia: 22.2.2021


Názov zmluvy : Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom  Uzavrel: Poliklinika Sabinov, n.o., SNP 1, 083 01 Sabinov , IČO: 37886827 a Obec Dubovica Popis: poskytovanie služieb – spracovanie osobných údajo pri celoplošnom testovaní   Dátum uzavretia: 22.1.2021 Dátum zverejnenia: 22.1.2021


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí služieb  Uzavrel:  Poliklinika Sabinov, n.o., SNP 1, 083 01 Sabinov , IČO: 37886827 a Obec Dubovica Popis: Poskytovanie služieb pri celoplošnom testovaní  Dátum uzavretia:  21.1.2021 Dátum zverejnenia: 22.1.2021


Názov zmluvy :  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb k zmluve A2931120 Uzavrel: Orange Slovensko, a.s., Bratislava, IČO: 35697270 a Obec Dubovica Popis:  mobilné služby Dátum uzavretia: 8.1.2021 Dátum zverejnenia: 15.1.2021


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie  24/2020 Uzavrel: Stolnotenisový klub Dubovica, Dubovica 38, IČO: 53046145 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 14.1.2021 Dátum zverejnenia: 14.1.2021


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie 23/2021   Uzavrel: Dubovičan, o.z., Dubovica 179, IČO: 50256947 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 14.1.2021 Dátum zverejnenia: 14.1.2021


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie Uzavrel:Futbalový klub Dubovica , Dubovica 340, IČO: 17147620  a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 12.1.12.2021 Dátum zverejnenia: 13.1.2021

2022-05-05T18:34:48+02:00