Informácie pre verejnosť

/Informácie pre verejnosť

Materiál na prerokovanie v OZ

2020-07-02T12:48:18+02:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 7.07.2020 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 elektronicky zaslaním [...]

Materiál na prerokovanie v OZ2020-07-02T12:48:18+02:00

Oznam

2020-06-23T08:58:31+02:00

Obec Dubovica,  Dubovica 190,   082 71  Lipany             OZNÁMENIE Obec Dubovica  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie  Oznámenie o uložení úradnej zásielky pre adresáta: Daniela Baňas Oznámenie o uložení zásielky  si môžete [...]

Oznam2020-06-23T08:58:31+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2020-04-09T11:00:51+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 9.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  17.04.2020  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2020-04-09T11:00:51+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2021-03-02T11:52:57+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 13.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  05.03.2021  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2021-03-02T11:52:57+02:00

Oznam – prerušenie distribúcie elektriny

2020-01-31T09:54:23+02:00

OZNÁMENIE VSD  a.s  oznamuje občanom, že  v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území  obce nasledovne : OBEC DUBOVICA: č.d.1-40,211-325,336-38,345,363,369,382,391,399,416,420,429, v termíne  19. február 2020 od 08:00 hod. do 11:00 hod. Dubovica 1 Dubovica, ČOM: 0000223979, EIC: 24ZVS0000050102A Dubovica 1 Dubovica, ČOM: 0000223983, EIC: 24ZVS0000050110B Dubovica [...]

Oznam – prerušenie distribúcie elektriny2020-01-31T09:54:23+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2020-01-22T08:28:40+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  23.1.2020   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka 

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2020-01-22T08:28:40+02:00

VZN – schválené obecným zastupiteľstvom

2020-03-06T17:32:41+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 107/2019  v bodoch a), b), c), d), zo  dňa 13.12.2019 VZN č.  3/2019 – o  miestnych daniach na rok 2020  (pdf) VZN č. 4/2019 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  ( [...]

VZN – schválené obecným zastupiteľstvom2020-03-06T17:32:41+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2019-12-10T16:17:03+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  13.12.2019   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2019-12-10T16:17:03+02:00

Oznámenie

2019-12-03T16:46:23+02:00

Územný plán PSK bol schválený na 15. zasadnutí PSK dňa 26.8.2019 a je zverejnený a webovej stránkae Úradu Prešovského samosprávneho kraja: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-srpr/dokumenty-oddelenia-up-zp/uzemny-plan-presovskeho-samospravneho-kraja.html

Oznámenie2019-12-03T16:46:23+02:00

Materiály na prerokovanie v OZ

2019-12-06T11:20:07+02:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 09.12.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 [...]

Materiály na prerokovanie v OZ2019-12-06T11:20:07+02:00