Informácie pre verejnosť

/Informácie pre verejnosť

Materiály na prerokovanie v OZ

2020-12-11T15:25:07+02:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 07.12.2020 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 elektronicky [...]

Materiály na prerokovanie v OZ2020-12-11T15:25:07+02:00

Oznam pre chovateľoch

2020-11-13T15:46:08+02:00

Na základe žiadosti  o súčinnosť  RVaPS Prešov  oznamujeme chovateľom v súvislosti so zhoršujúcou situáciou vo výskyte Afrického moru ošípaných - bolo potvrdené nové ohnisko u diviakov v lokalite Geraltov. Európska komisia  prijala nové rozhodnutie s cieľom zamedziť šíreniu nákazy a rozhodla o vytvorení novej infikovanej a vysokorizikovej oblasti do ktorej spadá aj naša obec. Dezinfekčné [...]

Oznam pre chovateľoch2020-11-13T15:46:08+02:00

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

2020-08-27T08:08:20+02:00

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území  SR a predovšetkým vysokých teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza kk zvýšenému riziku vzniku požiarov.  Na základe vyššie uvedeného Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove vyhlásilo dňa 10.08.2020  "Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru" -----Vyhlasenie pokr. II. str. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru2020-08-27T08:08:20+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2020-04-09T11:00:51+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 9.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  17.04.2020  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2020-04-09T11:00:51+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2021-03-02T11:52:57+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 13.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  05.03.2021  o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2021-03-02T11:52:57+02:00

Oznam – prerušenie distribúcie elektriny

2020-01-31T09:54:23+02:00

OZNÁMENIE VSD  a.s  oznamuje občanom, že  v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území  obce nasledovne : OBEC DUBOVICA: č.d.1-40,211-325,336-38,345,363,369,382,391,399,416,420,429, v termíne  19. február 2020 od 08:00 hod. do 11:00 hod. Dubovica 1 Dubovica, ČOM: 0000223979, EIC: 24ZVS0000050102A Dubovica 1 Dubovica, ČOM: 0000223983, EIC: 24ZVS0000050110B Dubovica [...]

Oznam – prerušenie distribúcie elektriny2020-01-31T09:54:23+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2020-01-22T08:28:40+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  23.1.2020   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka 

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2020-01-22T08:28:40+02:00

VZN – schválené obecným zastupiteľstvom

2020-03-06T17:32:41+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 107/2019  v bodoch a), b), c), d), zo  dňa 13.12.2019 VZN č.  3/2019 – o  miestnych daniach na rok 2020  (pdf) VZN č. 4/2019 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  ( [...]

VZN – schválené obecným zastupiteľstvom2020-03-06T17:32:41+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2019-12-10T16:17:03+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  13.12.2019   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2019-12-10T16:17:03+02:00