Zmluvy za rok 2023

/Zmluvy za rok 2023

Zmluvy za rok 2023

Názov zmluvy : Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia: Dátum zverejnenia:


Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Uzavrel: Ing. Viera Hudáková,Toryská 4, 04011 Košice
IČO : 30660611   a Obec Dubovica Popis: audit účtovnej závierky,
overenie výročnej správy za príslušný rok zostavenej v zmysle zákona oúčtovníctve,  audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2023 a nasledujúce roky,overenie konsolidovanej výročnej  správy  Dátum uzavretia:  20.12.2023 Dátum zverejnenia: 20.12.2023


Názov zmluvy:  Úrazové poistenie Uzavrel: Komunálna poisťovňa,  a.s. Štefaniková 17, Bratislava, IČO: 31595545  a Obec Dubovica Popis: úrazové poistenie  Dátum uzavretia: 04.10.2023 Dátum zverejnenia:20.10.2023


Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb Uzavrel: Martin Kandráč, Nezabudová 811/1,083 01 Sabinovm, IČO: 43431810  a Obec Dubovica Popis: pripojenie k verejnej sieti –  internet  Dátum uzavretia: 5.10.2023 Dátum zverejnenia: 11.10.2023

dodatok 

Zverejnený 15.11.2023


Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverných služieb – elektronická pečať Uzavrel:  NASES, Kolárová 8, Trnava, IČO: 42156424 a Obec Dubovica Popis: poskytnutie kvalifikovaných dôverných služieb – elektronická pečať  Dátum uzavretia: 19.9.2023 Dátum zverejnenia: 6.10.2023


Názov zmluvy :  Dohoda č. 23/37/054/2814 Uzavrel: ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku   Dátum uzavretia: 25.09.2023 Dátum zverejnenia: 25.09.2023


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Uzavrel: MIRRaI SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 50349287  a Obec Dubovica Popis: práva a povinnosti pri poskytnutí NFP na základe schválenej žiadosti   Dátum uzavretia: 19.9.2023  Dátum zverejnenia:  27.9.2023


Názov zmluvy : Dodatok č. 2  Uzavrel: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice, IČO: 36570460  a Obec Dubovica Popis:  zoznam príloh   Dátum uzavretia: 7.9.2023Dátum zverejnenia: 14.9.2023


Názov zmluvy :  Zmluva o nájme  bytu Uzavrel:  Dávid Oľšavský Torysa, Annamária Kocúrková, Lipany  a Obec Dubovica Popis:  prenájom  bytu  Dátum uzavretia: 13.9.2023 Dátum zverejnenia: 13.9.2023


Názov zmluvy :  Zmluva o nájme  bytu Uzavrel:  Jozef Štupák Plavnica,Bc. Katarína Oslovičová   a Obec Dubovica Popis:  prenájom  bytu  Dátum uzavretia: 13.9.2023 Dátum zverejnenia: 13.9.2023


Názov zmluvy :  Zmluva o nájme  bytu Uzavrel:  Ondrej Miženko, Zuzana Timčova, Dubovica  a Obec Dubovica Popis:  prenájom  bytu  Dátum uzavretia: 13.9.2023 Dátum zverejnenia: 13.9.2023


Názov zmluvy :  ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Uzavrel: KARMEN – veľkoobchod potravín s.r.o.,Strojnícka 15, 080 01 Prešov, okres Prešov, IČO: 36 447 269  a Obec Dubovica Popis: Prenájom nebytových priestorov – potraviny Dátum uzavretia: 12.9.2023 Dátum zverejnenia: 12.9.2023


Názov zmluvy : Zmluva o pripojení  do distribučnej sústavy – MNV elektrika  Uzavrel: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice, IČO: 36599361   a Obec Dubovica Popis: pripojenie do distribučnej siete – budova MNV  Dátum uzavretia: 31.8.2023 Dátum zverejnenia: 31.8.2023

4 ZOP k ziadosti c. NPP_8676_2023 4 Stanovisko prevadzkovatela distribucnej sustavy

3 ZOP k ziadosti c. NPP_8678_2023 3 Stanovisko prevadzkovatela distribucnej sustavy

2 ZOP k ziadosti c. NPP_8680_2023 2 Stanovisko prevadzkovatela distribucnej sustavy

ZOP k ziadosti c. NPP_8682_2023 1 1 Stanovisko prevadzkovatela distribucnej sustavy 1


Názov zmluvy :  ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY uzatvorená podľa § 8 Zák. č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  Uzavrel: VAĽKO REALITY, spol. s r. o., Dubovica 208, 082 71
IČO: 46 055 002  a Obec Dubovica Popis: práva a povinnosti správcu bytových priestorov pri zabezpečovaní prevádzky, údržby a opráv bytov, spoločných častí, spoločných zariadení  Dátum uzavretia: 30.8.2023  Dátum zverejnenia: 30.8.2023


Názov zmluvy :  Dodatok č. 1  Uzavrel: Futbalový klub Dubovica, Dubovica 340, IČO: 17147620  a Obec Dubovica Popis: zmena nájomneho vzťahu do 31.12.2023   Dátum uzavretia: 30.8.2023 Dátum zverejnenia: 30.8.2023


Názov zmluvy : Nájomná zmluva Uzavrel:  Športový klub Odeva Lipany, Krivianska 1, Lipany, IČO: 37795953   a Obec Dubovica Popis: nájom ihriska s prislušenstvom    Dátum uzavretia: 30.8.2023 Dátum zverejnenia: 30.8.2023


Názov zmluvy : Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva  Uzavrel: Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava, IČO: 17335345   a Obec Dubovica Popis: vysporiadanie podielu pozemku  KN-E 168/2, k.u. Dubovica    Dátum uzavretia:17.8.2023 Dátum zverejnenia: 22.8.2023


Názov zmluvy : ZMLUVA č. 849/2023/OPR o poskytnutí dotácie Uzavrel: Prešovský samosprávny kraj,Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a Obec Dubovica Popis: Dotácia sa poskytuje na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 160/2023 zo dňa 26.6.2023 a predstavuje refundáciu podielu výdavkov vynaložených na realizáciu projektu Dubovicki jurmak 2023 Dátum uzavretia: 27.7.2023 Dátum zverejnenia: 14.08.2023


Názov zmluvy : ZMLUVA č. 849/2023/OPR o poskytnutí dotácie Uzavrel: Prešovský samosprávny kraj,Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a Obec Dubovica Popis: Dotácia sa poskytuje na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 160/2023 zo dňa 26.6.2023 a predstavuje refundáciu podielu výdavkov vynaložených na realizáciu projektu Dubovicki jurmak 2023 Dátum uzavretia: 27.7.2023 Dátum zverejnenia: 14.08.2023


Názov zmluvy :Zmluva č 1120/VSD/2023  Uzavrel: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 Košice, IČO:  44483767  a Obec Dubovica Popis: Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia  Dátum uzavretia: 24.7.2023 Dátum zverejnenia: 24.7.2023


Názov zmluvy : Dohoda o ukončení zmluvy o spoločnom úrade pre vedenie ekon. agendy v školstve Uzavrel: Mesto Lipany, Krivianska 1, Lipany, IČO: 00327379  a Obec Dubovica Popis:  ukončenie mzdovej a ekonomickej agendy  Dátum uzavretia:11.7 Dátum zverejnenia: 11.7.2023


Názov zmluvy : HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA Uzavrel: SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam;Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2; IČO: 00 178 454,  a Obec Dubovica Popis: súhlasu na použitie chránených hudobných diel v rámci hudobných produkcií, podujatia Dubovicki jurmak   Dátum uzavretia: 29.06.2023 Dátum zverejnenia: 30.06.2023


Názov zmluvy : Zmluva o finančnom dare Uzavrel:  Marius Pedersena.s., Opatovská 1735 Trenčín   a Obec Dubovica Popis:  finančný dar – jurmak  Dátum uzavretia: 21.06.2023 Dátum zverejnenia: 23.6.2023


Názov zmluvy :  Zmluva o poskytovaní služieb Uzavrel:  Ultima Ratio, s.r.o., Belopotockého 2, Liptovksý Mikuláš, IČO: 46862439  a Obec Dubovica Popis: poradenské služby pri procesoch vo verejnom obstarávaní   Dátum uzavretia: 22.6.2023 Dátum zverejnenia: 22.6.2023


Názov zmluvy : Súhrn obsahu zmluvy o združenej dodávke plynu Uzavrel: Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 Košice, IČO:  44483767  a Obec Dubovica Popis: dodávka plynu budova MNV  Dátum uzavretia: 8.6.2023 Dátum zverejnenia: 8.6.2023


Názov zmluvy:  Úrazové poistenie Uzavrel: Komunálna poisťovňa,  a.s. Štefaniková 17, Bratislava, IČO: 31595545  a Obec Dubovica Popis: úrazové poistenie  Dátum uzavretia: 30.04.2023 Dátum zverejnenia: 06.06.2023


Názov zmluvy :  Kúpna zmluva Uzavrel: Ľudovít Čarnogurský, Dubovica 28  a Obec Dubovica Popis: prevod vlastníckeho práva    Dátum uzavretia: 30.05.2023 Dátum zverejnenia: 30.05.2023


Názov zmluvy : Dodatok č. 1 k zmluve Uzavrel: Východoslovesnká vodárenská spoločnosť, a.s. , Komenského 50, Košice , IČO: 36570460  a Obec Dubovica Popis: odberné miesto  Dátum uzavretia: 9.5.2023 Dátum zverejnenia: 16.5.2023

Názov zmluvy:  Úrazové poistenie Uzavrel: Komunálna poisťovňa,  a.s. Štefaniková 17, Bratislava, IČO: 31595545  a Obec Dubovica Popis: úrazové poistenie  Dátum uzavretia:28.04.2023 Dátum zverejnenia: 02.05.2023

Názov zmluvy Dohoda č. 23/37/054/2103 – Podpora udržania pracovných návykov  Uzavrel: ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku  Dátum uzavretia: 27.04.2023 Dátum zverejnenia: 28.04.2023

Názov zmluvy Dohoda č. 23/37/054/2093 uzatvorená podľa § 54 opatrenie 2 Uzavrel: ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku ZUoZ Dátum uzavretia: 25.04.2023 Dátum zverejnenia: 26.04.2023

Dodatok č. 1

zverjnený:14.6.2023


Názov zmluvy :  Zmluva o poskytovaní poradenských služieb SPRO/2022/115 (č. 027 2023)  Uzavrel: EUFC SK s. r. o., Družstevná 2, 831 04 Bratislava, ČO:47 256 125  a Obec Dubovica Popis: Predmetom zmluvy je poradenská služba Project a Tender pre žiadosť o dotáciu – projekt: „Triedený zber komunálneho odpadu v obci Dubovica“  Dátum uzavretia: 14.4.2023    Dátum zverejnenia: 15.4.2023    Príloha 


Názov zmluvy :Darovacia zmluva  Uzavrel: Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, Bratislava, IČO: 2020830218   a Obec Dubovica Popis: Darovanie tabletov 2 ks   Dátum uzavretia: 24.6.2022 prevzatie 29.3.2023 Dátum zverejnenia: 5.6.2023


Názov zmluvy :  Dohoda č. 23/37/010/120 uzatvorená podľa § 10 Uzavrel: ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis: poskytnutie príspevku   Dátum uzavretia: 21.03.2023 Dátum zverejnenia: 22.03.2023


Názov zmluvy : Kúpna zmluva  Uzavrel:  Eva Huňadyová, Dubovica 250  a Obec Dubovica Popis: prevod nehnuteľnosti – pozemok  p. č. 730/9 Dátum uzavretia: 15.3.2023 Dátum zverejnenia: 15.3.2023


Názov zmluvy :  Dohoda č. 23/37/054/186 o poskytnutí FP na podporu vytvorenia pracovného miesta Uzavrel: ÚPSVaR, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia: 24.02.2023 Dátum zverejnenia: 24.02.2023


Názov zmluvy :  Zmluva o budúcej zmluve č. 13/2023 Uzavrel: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, Veľký Slavkov, 31714030  a Obec Dubovica Popis: Prevádzkovanie verejného vodovodu – Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť  Dátum uzavretia: 20.2.2023 Dátum zverejnenia: 21.2.2023


Názov zmluvy : Dodatok č. 1 k Zmluve  o nakladaní s KO Uzavrel: Marius Pedersen, a.s., Opatovksá 1735 Trenčín, IČO: 34115901   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia:26.01.2023 Dátum zverejnenia: 26.01.2023


Názov zmluvy : Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej  sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi  soc. služby Uzavrel: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, Košice, IČO: 35514027   a Obec Dubovica Popis: Finančný príspevok  na prevádzku poskytovateľovi sociálnej služby    Dátum uzavretia: 12.01.2023 Dátum zverejnenia: 17.1.2023


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 Uzavrel: Stolnotenisový klub Dubovica, Dubovica 38, IČO: 53046145 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 12.1.2023 Dátum zverejnenia: 12.1.2023


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023   Uzavrel: Dubovičan, o.z., Dubovica 179, IČO: 50256947 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 12.1.2023 Dátum zverejnenia: 12.1.2023


Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie 2023 Uzavrel: Futbalový klub Dubovica , Dubovica 340, IČO: 17147620  a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie dotácie Dátum uzavretia: 12.1.12.2023 Dátum zverejnenia: 12.1.2023

Dodatok č. 1  

Zverejnené 10.3.2023


Názov zmluvy :  Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  Uzavrel: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469  a Obec Dubovica Popis:  zákupenie zariadenia  Motorola   Dátum uzavretia: 11.1.2023 Dátum zverejnenia: 11.1.2023

2024-01-16T12:01:14+02:00