Loading...
Domov2023-09-27T16:36:40+02:00

Vážení občania, milá mládež

     Dovoľte mi, aby som Vás privítal na internetovej stránke obce. 
Moderná doba prináša viacero výdobytkov a jedným z nich je aj informačná spoločnosť využívajúca informáciu ako základ svojej existencie. Spoľahlivé informácie nám pomáhajú orientovať sa v problematike,  ktorá nás zaujíma.
     Hlavným cieľom našej webowej stránky je podeliť sa s Vami o zaujímavé informácie zo všetkých oblastí života v našej obci, o jej histórii a súčasnosti, o pripravovaných kultúrnych podujatiach, atraktívnych turistických a športových možnostiach.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, všeobecných závesných nariadení atď..
     Kde chýbajú informácie dochádza k dezinformácii, preto budem veľmi rad ak budete tento zdroj informácii v plnej miere využívať.  Veríme, že pri otvorení tejto stránky si zaspomínajú a aspoň na malú chvíľu sa vrátia domov aj rodáci žijúci mimo obce a aj touto formou získajú informácie o dianí v obci.
                                                                              Ladislav Timčo  –  starosta obce

OZNAM

Obchodná verejná súťažna nájom nehnuteľného majetku obce Dubovica

Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71, IČO: 00326992, konajúca starostom obce Ladislavom Timčom (ďalej aj „vyhlasovateľ“) vyhlasuje na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Dubovica      č. 79/5/2023 zo dňa 25.8.2023 a v súlade s § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“) obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku obce.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 Nebytové priestory v budove so súp. č. 340, postavenej na pozemku CKN par. č. 700/3, pozostávajúcich z miestností bar o výmere 56 m2 a príslušenstva (WC muži, WC ženy, sklad, chodba) o výmere 27 m2. (ďalej len „OVS“).

Viac informáciíí …….

Zverejnené: 5.9.2023

OZNAM – schválenie zámeru

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti o prenájom časti nebytových priestorov budovy s.č. Dubovica 332 uznesením 73/5/2023  S c h v a ľ u j e v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v spojení s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zámer obce prenajať nehnuteľnosť – časť nebytových priestorov v budove so súp. č. 332 o výmere 32 m2 priamym prenájmom pre spoločnosť T- 613, s.r.o, IČO: 36 347 973, Veľkonecpalská 93, Prievidza 971 01. Výška nájomného za rok 2023     500,00 € a následne od roku 2024     100,- Eur/mesačne.

V Dubovici, 30.8.2023                      Ladislav Timčo  starosta obce v.r.
Zverejnené : 30.8.2023

Obchodná verejná súťaž
na nájom nehnuteľného majetku obce Dubovica

Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71, IČO: 00326992, konajúca starostom obce Ladislavom Timčom (ďalej aj „vyhlasovateľ“) vyhlasuje na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Dubovica č. 72/5/2023 zo dňa 25.8.2023 a v súlade s § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“) obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku obce.

Zverejnené : 30.8.2023

OZNAM

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 – 2030“
– zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené: 5.9.2023

OZNAM

„Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“ – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Zverejnené: 5.9.2023

OZNAM

Oznámenie o vstup ne pozemok .

Zverejnené: 14.7.2023

OZNAM

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s. 

Obchodné meno : PIKOLO s.r.o.

Sídlo : Haniska 106, 04457, Haniska

Zastúpenie : Ing. Pika Rastislav

IČO : 46008471

DIČ : 2023178663

IČ DPH : SK2023178663

Vec: Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

 V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov. V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického .

V Košiciach dňa 11.7.2023

Za poverenú osobu: Ing. Pika Rastislav , 0907 656 333

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov  formou verejnej vyhlášky,

Upozornenie

Zverejnené: 11.7.2023

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Voľby sa konajú v čase od 07.00 hod. do 22.00 hod.

Informácie pre voličov …….

Viac informácií na MV SR

OZNAM

Obecné zastupiteľstvo obce Dubovica  s c h v á l i l o uznesením č. 39/3/2023

A) podmienky pre žiadateľa o pridelenie trojizbového obecného nájomné bytu pričom prioritne budú týmto bývaním podporené osoby s trvalým pobytom v obci:
– žiadateľ o obecný nájomný byt musí predložiť vyplnenú žiadosť o pridelenie obecného
nájomného bytu na predpísanom tlačive na OÚ Dubovica,
– je fyzickou osobou, ktorá dovŕšila 18-ty rok svojho života,
– je osobou spôsobilou na právne úkony,
– nie je nadpolovičným spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu, rodinného domu, alebo inej budovy,
určenej na trvalé bývanie,
– nie je stavebníkom objektu na trvalé bývanie,
– spĺňa finančné predpoklady na uhrádzanie poplatkov za užívanie bytu, v prípade potreby
preukáže príjem zo závislej činnosti, resp. z podnikania alebo iný pravidelný príjem,
– nemá záväzok, dlhy, nie je voči jej osobe vedené exekučné konanie, prípadne správne, alebo
súdne konanie, nemá dlh voči Obci Dubovica alebo iným fyzickým či právnickým osobám,
– nevyhlásil osobný bankrot,
– súhlasí so spracovaním a uchovávaním osobných údajov.

B) výška nájmu obecných bytov Dubovica č. 341 je 5,00/m2 obytnej plochy, k bytu je pridelená samostatná pivnica a spoločné priestory (chodba, kočikáreň) :
byt č. 1 59 m2 výška nájmu 295,00 €,
byt č. 2 59 m2 výška nájmu 295,00 €,
byt č. 3 56,3 m2 výška nájmu 281,50 €.
K výške nájmu nájomca uhrádza poplatky za energie. Podmienkou uzatvorenia Zmluvy o prenájme bytu bude zloženie 3-mesačnej finančnej zábezpeky na bankový účet Obce Dubovica.

Prílohy:

Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie o pravdivosti poskytnutých údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa

OZNAM

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav

Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán (ďalej aj „správny orgán“)   n a r i a ď u j e   podľa § 8 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách pozemkové úpravy z dôvodu potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov…..

Zverjnené:  15.3.2023

OZNAM

Ceny za dodávku vody, odvádzanie vody od 1.1.2023

Kategória Cena v EUR/m3 s DPH
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom                             1,9577
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou                             1,6351


OZNAM

OZNAN

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať ohľadom novej možnosti platby za cestovný lístok. V autobusoch prímestskej autobusovej dopravy Prešovského a Košického samosprávneho kraja je možné platiť za cestovný lístok virtuálnou dopravnou kartou v mobile. Ide o moderný a jednoduchý spôsob nákupu a úhrady cestovného. V prípade ak s obyvateľmi Vašej obce komunikujete prostredníctvom webu alebo sociálnych sietí, prosíme Vás, o pre-zdieľanie nasledujúceho videa, aby sa informácia dostala aj k Vašim občanom – cestujúcim:

Viac informácií o virtuálnej dopravnej karte: https://idsvychod.sk/virtualna-karta/

Získať virtuálnu dopravnú kartu: https://www.ubian.sk/kupit-kartu

OZNAM

 

 

AKTUALITY

5.10. 2022

Oznam

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Vysoká na roky [...]

22.11. 2021

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 03.12.2021 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej [...]

25.10. 2021

Výberové konanie

OZNAM  Obec Dubovica, v zastúpení starostom obce Ladislavom Timčom, v zmysle § 4 zákona  [...]

18.10. 2021

Obnova živičného povrchu

V týchto dňoch realizujeme stavebné práce na predmet zákazky - diela: „Obnova živičného povrchu [...]