Loading...
Domov2021-05-06T09:31:35+02:00

Vážení občania, milá mládež

     Dovoľte mi, aby som Vás privítal na internetovej stránke obce. 
Moderná doba prináša viacero výdobytkov a jedným z nich je aj informačná spoločnosť využívajúca informáciu ako základ svojej existencie. Spoľahlivé informácie nám pomáhajú orientovať sa v problematike,  ktorá nás zaujíma.
     Hlavným cieľom našej webowej stránky je podeliť sa s Vami o zaujímavé informácie zo všetkých oblastí života v našej obci, o jej histórii a súčasnosti, o pripravovaných kultúrnych podujatiach, atraktívnych turistických a športových možnostiach.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky tvoria aj dôležité informácie o pripravovaných projektoch na podporu rozvoja našej obce, zasadnutí obecného zastupiteľstva, jeho hlasovaní a prijatých uznesení, informácie o rozpočte obce, všeobecných závesných nariadení atď..
     Kde chýbajú informácie dochádza k dezinformácii, preto budem veľmi rad ak budete tento zdroj informácii v plnej miere využívať.  Veríme, že pri otvorení tejto stránky si zaspomínajú a aspoň na malú chvíľu sa vrátia domov aj rodáci žijúci mimo obce a aj touto formou získajú informácie o dianí v obci.
                                                                              Ladislav Timčo  –  starosta obce
 

OZNAM

Z dôvodu plánovanej opravy na vodovodnej sieti bude v stredu  19.05. 2021   cca od 0800 hod. do 1700 hod.prerušená dodávka vody v celej obci Dubovica, v Lipanoch na ulici za Traťou a obec Ďačov – časť Budzín. Bude zabezpečené náhradné zásobovanie cisternovým vozidlom podľa potreby. Ďakujeme za porozumenie a za obmedzenia sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za porozumenie.        Dispečing VVS a.s. Závod Prešov , č.tel.: 051/ 75 72 421

 

OZNAM

Oznamujeme občanom, že v posledných dňoch občania
zaregistrovali viacnásobný pohyb medveďa hnedého v
katastrálnom území obce Krivany.
Naposledy v nedeľu dňa 02.05.2021 okolo 10:00 hod. v lokalite
Nižné Kamence pri Kamennom mlyne, bol spozorovaný pohyb
medveďa, ktorý útočil na rybára.
Pohyb medveďa bol spozorovaný aj v lesoch a na okraji lesných
porastov v blízkosti zastavaného územia.
Informujeme preto obyvateľov i verejnosť, že neprirodzený pohyb
a nebojácnosť medveďa v blízkosti obývaného územia je pre
obyvateľov a návštevníkov lesa nebezpečný!
V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia je preto nevyhnutné zvýšiť
ostražitosť v lesnom poraste a v okolí povodia rieky Torysy a
minimalizovať tak možnosť stretu s medveďom!

OZNAM

Obec Šarišské Michaľany, zastúpená Mgr. Jozefom Mačom, starostom obce, v zmysle § 4 ods. (1), § 3 ods. (2) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 ods. (3) zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové  konanie  na obsadenie funkcie

riaditeľ/riaditeľka

Základnej školy s materskou školou Pod lesíkom 19, Šarišské Michaľany

Dátum vloženia: 28. 4. 2021 

Oznamu pre obyvateľov

 

Obec Dubovica  v spolupráci s Poliklinikou Sabinov, n.o. organizuje v našej obci výjazdové očkovanie osôb proti ochoreniu COVID-19 pre osoby staršie ako 60 rokov. Ako náhradníci sa môžu prihlásiť aj osoby mladšie ako 60 rokov, ale musia splniť podmienku, že trpia ochorením, ktoré pre nich predstavuje zvýšené riziko priebehu ochorenia COVID-19 podľa Vyhlášky MZ SR. Ochorenie musia preukázať lekárskou správou,alebo potvrdením od všeobecného lekára, prípadne lekára špecialistu v deň očkovania. Očkovať sa bude látkou Pfizer-BioNTech. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade  do 23.04.2021

OZNAM

COVID automat – pravidlá vychádzania platné pre daný okres 

OZNAM

Informácie o dostupnosti informačných kancelárií pre obete tresných činov  v Prešovskom kraji

 

 

OZNAM

AKTUALITY

3.12. 2019

Oznámenie

Územný plán PSK bol schválený na 15. zasadnutí PSK dňa 26.8.2019 a je zverejnený [...]

26.11. 2019

Materiály na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 09.12.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a rozpočtu [...]

4.11. 2019

Oznam – odstávka elektriny

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí [...]

4.11. 2019

Oznam – odstávka elektriny

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí [...]