Zmluvy rok 2018

/Zmluvy rok 2018

Zmluvy rok 2018

Názov zmluvy :Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia zmluvy:    Dátum zverejnenia: 
Názov zmluvy :Uzavrel:   a Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia zmluvy:    Dátum zverejnenia: 
Názov zmluvy : Zámenná zmluva Uzavrel: Mgr.Lenka Cifrová, Dubovica 339   a Obec Dubovica Popis:  Zámenná pozemku  o výmere 290 m2  Dátum uzavretia zmluvy:  10.08.2018  Dátum zverejnenia: 10.08.2018
Názov zmluvy :Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie  Uzavrel: Komunálna poisťovňa, a.s., Štefaníková 17, 811 05  Bratislava,IČO: 31 595 545  a Obec Dubovica Popis: úrazové poistenie  Dátum uzavretia zmluvy: 31.7.2018  Dátum zverejnenia: 01.08.2018
Názov zmluvy: Dohoda  č. 18/37/52A/78o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uzavrel: ÚPSVaR Prešov,Slovenská 87, 080 28 Prešov, IČO: 30794536   a Obec Dubovica Popis:  zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby  Dátum uzavretia zmluvy:   30.07.2018 Dátum zverejnenia: 31.7.2018
Názov zmluvy : Dohoda č. 18/37/010/54  Uzavrel: ÚPSVaR Prešov,Slovenská 87, 080 28 Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis: Aplikácia  § 10 o pomoci v hmotnej núdzi   vykonávanie prác v rozsahu 32 hodín  mesačne  formou MOS pre obec    Dátum uzavretia zmluvy:  10.07.2018  Dátum zverejnenia: 11.07.2018
Názov zmluvy : Zmluva o dielo 180701 Uzavrel:   IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, Prešov, IČO: 31666108 a Obec Dubovica Popis:  progr. vybavenie – Správa registratúry   Dátum uzavretia zmluvy: 3.7.2018   Dátum zverejnenia: 6.7.2018
Názov zmluvy : Zmluva o finančnom dare Uzavrel: Marius Pedersen, a.s.,Opatovská 1735, Trenčín, stredisko Ražňany, IČO: 34 115 901  a Obec Dubovica Popis:  Finančný dar  Dátum uzavretia:  zmluvy: 19.6.2018   Dátum zverejnenia: 22.6.2018
Názov zmluvy : Zmluva o dielo 180607 Uzavrel:   IFOsoft s.r.o., Sabinovská 36, Prešov, IČO: 31666108 a Obec Dubovica Popis:  progr. vybavenie – Správa registratúry   Dátum uzavretia zmluvy: 11.6.2018   Dátum zverejnenia: 11.6.2018
Názov zmluvy Zmluva o spracúvaní  osobných údajov sprostredkovateľom  Uzavrel: NAJ s.r.o., Nová Ľubovňa 1,Mgr. Jozef Jendrichovský, IČO: 36515001  a Obec Dubovica Popis: zabezpečenie ochrany  osobných údajov sprostredkovateľom Dátum uzavretia zmluvy :  22.5.2018  Dátum zverejnenia: 24.05.2018
Názov zmluvy : Zmluva č. ZO-2018-88-0Uzavrel: NAJ s.r.o., Nová Ľubovňa 1, 065 11, IČO: 36515001  a Obec Dubovica Popis: Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,spracovanie osobných údajov  Dátum uzavretia zmluvy :  22.5.2018  Dátum zverejnenia: 24.052018
Názov zmluvy : Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému – ELTMA Uzavrel: ELT  Management Company Slovkia s.r.o.  Vajnorská 171/A  831 04  Bratislava, IČO: 50096273    a Obec Dubovica Popis:  Spätný zber pneumatík   Dátum uzavretia zmluvy:   26.03.2018  Dátum zverejnenia: 5.4.2018
Názov zmluvy : Dohoda č. 18/37/50J/NS/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Uzavrel: ÚPSVaR Prešov,Slovenská 87, 080 28 Prešov a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ   Dátum uzavretia zmluvy: 28.3.2018  Dátum zverejnenia: 29.3.2018
Názov zmluvy Dohoda č. 18/37/054/58 –CnTP-A3 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
 Uzavrel: ÚPSVaR Prešov,Slovenská 87, 080 28 Prešov a Obec Dubovica Popis:  Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ   Dátum uzavretia zmluvy: 28.3.2018  Dátum zverejnenia: 29.3.2018
Názov zmluvy : Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/141 Uzavrel: MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810   a Obec Dubovica Popis: Maximálna  výška celkových oprávnených výdavkov  Dátum uzavretia dodatku:  27.03.2018   Dátum zverejnenia: 28.3.2018
Názov zmluvy Zmluva o elektronických službách Uzavrel: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášiková 48 Bratislava , IČO: 00151653    a Obec Dubovica Popis:  Elektronický výpis   – IB denný  Dátum uzavretia zmluvy: 19.3.2018  Dátum zverejnenia: 20.3.2018
Názov zmluvy Zmluva o pripojení Uzavrel:   SLAVCONET OPTIC s.r.o., J. Jesenského 634/60, 083 01 Sabinov, IČO: 47691247 a Obec Dubovica Popis:  Pripojenie k  internetu  Dátum uzavretia zmluvy:  8.3.2018 Dátum zverejnenia: 19.3.2018
Názov zmluvy : Poistná zmluva Uzavrel: Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova4, Bratislava    a Obec Dubovica Popis: Poistenie vlečky    Dátum uzavretia zmluvy: 16.3.2018 Dátum zverejnenia: 19.3.2018
Názov zmluvy : Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: KŽP-PO4-SC431-2015-6/141 Uzavrel: MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810   a Obec Dubovica Popis: Maximálna  výška celkových oprávnených výdavkov  Dátum uzavretia dodatku:  27.02.2018   Dátum zverejnenia: 6.3.2018
Názov zmluvy Dodatok č. l k Zmluve o správe majetku obce zo dňa 01.12.2007   Uzavrel:  Materská škola, Dubovica 48., IČO: 42029511  a Obec Dubovica Popis: Navýšenie majetku obce   Dátum uzavretia zmluvy: 23.02.2018  Dátum zverejnenia: 01.03.2018
Názov zmluvy :Kúpna  zmluva zo daň 9.2.2018 Uzavrel:  Predávajúci viď  kúpna zmluva    a Obec Dubovica Popis:Kúpa pozemku EKN par. č. 516/65 o výmere 4281 m2, druh pozemku Orná pôda,
-EKN par. č. 517/511 o výmere 461 m2, druh pozemku Orná pôda,
EKN par. č. 517/512 o výmere 2606 m2, druh pozemku Orná pôda,
všetky v k. ú. Dubovica  Dátum uzavretia zmluvy:9.2.2018   Dátum zverejnenia: 12.2.2018
Názov zmluvy : Dohoda o zabezpečení odbornej praxe pre študentov  Uzavrel:   Prešovská Univerzita v Prešove – Fakulta manažmentu, Konštantínová 16 Prešov 080 01  Obec Dubovica Popis:   Dátum uzavretia zmluvy:2.2.2018    Dátum zverejnenia: 12.2.2018
Názov zmluvy : Zmluva o vzájomnej spolupráci  Uzavrel:  Mesto Stropkov, Hlavná ul. č. 38/2, IČO:  00331007  a Obec Dubovica Popis:Príspevok na CVČ pre deti s trvalým pobytom obce    Dátum uzavretia zmluvy:  1.2.2018  Dátum zverejnenia: 1.2.2018
Názov zmluvy :  Dohoda o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Uzavrel:  SFZ – Futbalový klub Dubovica, Dubovica 340  a Obec Dubovica Popis: Dotácia  z rozpočtu obce na činnosť klubu   Dátum uzavretia zmluvy:  12.01.2018 Dátum zverejnenia: 18.01.2018
Názov zmluvy : Dodatok č.2 k dohode č. 17/37/054/-CnTP-A3  Uzavrel:   ÚPSVaR Prešov,Slovenská 87, 080 28 Prešov a Obec Dubovica Popis: Zmena článku IV bod 1) dohody sa mení  číslo účtu z ktorých  budú uhrádzané oprávnené náklady   Dátum uzavretia zmluvy:  15.1.2018 Dátum zverejnenia: 18.1.2018
Názov zmluvy :  Dohoda o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Uzavrel:  Dubovičan, o.z. Dubovica 179, IČO: 50256947  a Obec Dubovica Popis: Dotácia  z rozpočtu obce na činnosť združenia   Dátum uzavretia zmluvy:  12.01.2018 Dátum zverejnenia: 18.01.2018
[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:39:53+02:00