Úradné oznamy obce

/Úradné oznamy obce

Oznam – Zverejnenie zámeru

2022-03-08T17:05:37+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.      s ch v a ľ u j e:  uznesením č. 294/2022 zo  dňa 05.03.2022 Zámer  predaja nehnuteľného  majetku uznesením č. 295/2022 zo  dňa 05.03.2022     Zámer  predaja nehnuteľného  majetku   [...]

Oznam – Zverejnenie zámeru2022-03-08T17:05:37+02:00

Oznam – Zverejnenie zámeru

2021-09-18T18:47:43+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 257/2021, zo  dňa 17.09.2021 Zámer  odpredaja podielu   Vyvesené: 18.09.2021

Oznam – Zverejnenie zámeru2021-09-18T18:47:43+02:00

Materiál na prerokovanie OZ

2021-06-02T13:03:49+02:00

Zverejnenie materiálu, ktorý bude prerokovaný na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva Záverečný účet k 31.12.2020 Zverejnené: 21.05.2021

Materiál na prerokovanie OZ2021-06-02T13:03:49+02:00

Oznam – Zverejnenie zámeru

2020-07-21T11:06:33+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 149/2020, zo  dňa 16.07.2020 Zámer  predaja a výmeny pozemku  Vyvesené: 21.07.2020

Oznam – Zverejnenie zámeru2020-07-21T11:06:33+02:00

Oznam

2021-04-15T08:55:10+02:00

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Nižný Slavkov“ - zaslanie oznámenia zverejnené: 15.4.2021 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo d#a, ke# bolo oznámenie zverejnené dotknutou obcou. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente [...]

Oznam2021-04-15T08:55:10+02:00

Zverejnenie zámeru zámeny pozemku

2018-08-31T01:39:52+02:00

  O Z N A M Zverejnenie zámeru zámeny pozemku  Obce Dubovica: Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v spojení s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje  dňa [...]

Zverejnenie zámeru zámeny pozemku2018-08-31T01:39:52+02:00

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

2018-08-31T01:39:54+02:00

 ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z  23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov Podľa čl. 89 ods.2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  v y h l a s [...]

Voľby do orgánov samosprávnych krajov2018-08-31T01:39:54+02:00

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti

2018-08-31T01:39:57+02:00

O Z N A M Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti majetku Obce Dubovica Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v spojení s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje zámer [...]

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti2018-08-31T01:39:57+02:00

Voľby do orgánov samosprávy obci

2018-11-11T03:10:16+02:00

10. novembra 2018 Výsledky volieb do orgánov samosprávy obci  - opis  zápisnice  INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV, KANDIDÁTOV  A VOLEBNÉ KOMISIE Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Zverejnené: 21.9.2018 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva  Zverejnené: 21.9.2018 Emailová adresa na [...]

Voľby do orgánov samosprávy obci2018-11-11T03:10:16+02:00