Projekty

/Projekty

Dubovica sklad športového náradia a tribúna

2021-10-06T09:29:52+02:00

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“ Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2021 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie v rámci „Výzva pre región“  Prešovského samosprávneho krajana Program:                  Výstavba športovísk Podprogram: 3.       Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK - Druh [...]

Dubovica sklad športového náradia a tribúna2021-10-06T09:29:52+02:00

Do vybavenie detských ihrísk v obci Dubovica

2021-10-05T15:43:48+02:00

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“ Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2021 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie  rámci Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho krajana Program:                Šport Podprogram:         1.2 - ŠPORT - bežné (neinvestičné) výdavky Druh výdavku:      bežné Názov projektu:    [...]

Do vybavenie detských ihrísk v obci Dubovica2021-10-05T15:43:48+02:00

Vybudovanie inžinierskej siete v rekreačnej oblasti – rozšírenie vodovodu

2021-01-13T15:49:36+02:00

Názov projektu: Vybudovanie inžinierskej siete v rekračnej oblasti Dubovica   Číslo zmluvy :                        582/2019 Prioritná oblasť E. Rozvoj a podpora cestovného ruchu a obnova kultúrneho dedičstva Opatrenie E.1. Podpora atraktívnosti okresu pre cestovný ruch a zamestnanosť Podopatrenie/Aktivita E.1.1. [...]

Vybudovanie inžinierskej siete v rekreačnej oblasti – rozšírenie vodovodu2021-01-13T15:49:36+02:00

Výmena kúrenia v ZŠ

2020-11-23T14:34:56+02:00

Názov projektu:        Základná škola Dubovica - výmena kúrenia                                                          Výmena technológie vykurovania ZŠ Dubovica. Zvýšenie komfortu vyučovacieho procesu [...]

Výmena kúrenia v ZŠ2020-11-23T14:34:56+02:00

Výstavba detského ihriska – ZŠ

2020-01-30T15:01:04+02:00

Kód projektu:                            3LT4XW6UCXČíslo projektu:                          549/2019/2Názov projektu:                        Podpora rozvoja športu na rok 2019 -             [...]

Výstavba detského ihriska – ZŠ2020-01-30T15:01:04+02:00

Výstavba viacúčelového ihriska – MŠ

2020-01-30T15:59:57+02:00

Číslo projektu:                          MF/011272/2019-442 Číslo projektu:                          MF/011695/2019-442 - uznesenie vlády  č.123 Názov projektu:                        Výstavba viacúčelového detského ihriska v materskej      [...]

Výstavba viacúčelového ihriska – MŠ2020-01-30T15:59:57+02:00

 Rekonštrukcia MK v obci Dubovica  

2020-01-30T15:25:32+02:00

Číslo zmluvy :                            4909.9071046FNO Názov projektu:                         Rekonštrukcia MK v obci Dubovica   Obec z vlastných zdrojv v roku 2019  zreaalizovala rekonštrukciu  miesktnych komunikácií  v obci Dubovica. Vykonali sa tieto práce: SO [...]

 Rekonštrukcia MK v obci Dubovica  2020-01-30T15:25:32+02:00

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

2020-01-30T16:39:53+02:00

Názov prijímateľa:     Obec Dubovica   Číslo projektu:             8631 Názov projektu:          Podpora rozvoja športu na rok 2018- Výmena umelého trávnika na                                            multifunkčnom ihrisku   Poskytnutá dotácia: [...]

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku2020-01-30T16:39:53+02:00

Oprava oplotenia cintorína

2018-08-06T21:43:04+02:00

V decembri  2015 sme odkúpili podiel z parcely  E – KN p.č. 192 orná pôda o výmere cca 3003 m2.  za 3000,00 €.   Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pri obecnom cintoríne.  Obec  opravila oplotenie pri vstupe na cintorín. Osadili sa betónové tvárnice a nová kovová brána. Voda sa  zviedla do  betónových rúr o priemere 80 cm, priestor sa [...]

Oprava oplotenia cintorína2018-08-06T21:43:04+02:00